Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Održana 14. sjednica Općinskog vijeća
    U srijedu 27.12.2017. u multimedijalnoj sali Općine Gračanica održana 14., posljednja sjednica Općinskog vijeća u 2017. godini. Za ovu sjednicu predložen je... Održana 14. sjednica Općinskog vijeća

 

 

U srijedu 27.12.2017. u multimedijalnoj sali Općine Gračanica održana 14., posljednja sjednica Općinskog vijeća u 2017. godini.

Za ovu sjednicu predložen je i nakon kraće rasprave usvojen sljedeći dnevni red:

  1. Budžet općine Gračanica za 2018. godinu
  2. Odluka o načinu izvršenja budžeta općine Gračanica za 2018. godinu
  3. Program rada Općinskog vijeća za 2018. godinu
  4. Program rada Općinskog načelnika za 2018. godinu
  5. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Gračanica
  6. Odluka o dopunama odluke o komunalnim taksama
  7. Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Gračanica 2018.-2022.
  8. Razmatranje prijedloga Ugovora o pružanju komunalnih vodnih usluga i davanje saglasnosti za potpisivanje istog
  9. Informacija o stanju zaštite građana od neeksplodiranih i minskoeksplozivnih sredstava na području općine Gračanica u 2017. godini.
  10.  Informacija o nalazištu vode na lokaciji Kapetanuša

 

Prvu tačku dnevnog reda, Budžet općine Gračanica za 2018. godinu, je obrazložio Općinski načelnik Nusret Helić rekavši da je budžet za 2018.godinu, koga su vijećnici dobili u prijedlogu planiran u iznosu od 13.357.935 KM, što je u odnosu na Nacrt više za 2.116.312 KM.

„Osim što smo povećali sredstva za kapitalne projekte bitno je napomenuti da smo planirali i sredstva za poticaje biznisa, poljoprivredne poticaje, veća sredstva za kulturu, nevladine projekte, grantove MZ, porodiljama, potporu poduzetništvu žena i srednjoškolaca i drugo.

Ovaj prijedlog budžeta je rezultat široke rasprave i uključenja većeg broja građana, te je potrvdio da se uvažavaju mišljenja građana i da je budžet sve više građanski.“, rekao je načelnik.

Nakon kraće rasprave i glasanja za predložene amandmane, Budžet općine Gračanica  je usvojen sa 25 glasova „za“ i 4 „suzdržana“.

Druga tačka dnevnog reda, Odluka o načinu izvršenja budžeta općine Gračanica za 2018. godinu, je usvojena bez rasprave.

Na Program rada Općinskog vijeća za 2018. godinu bilo je nekoliko prijedloga dopune, međutim prijedlozi nisu dostavljeni u predviđenom roku te je zaključak bio da se o prijedlozima izjasne Službe i Komisije pa da se dopuni u Program a da se za predloženi glasa.

Prijedlog je usvojen i Program rada Općinskog vijeća za 2018. godinu je izglasan jednoglasno.

Četvrta tačka dnevnog reda, Program rada Općinskog načelnika  je prihvaćena kao informacija a Općinski načelnik je dao i kratko obrazloženje.

„Dosadašnji rezultati su pokazali da zajedno sarađujući i radeći svako svoj posao možemo puno, još i više. Vidjeli ste da su nam prioriteti podrška poduzetništvu kroz kreiranje boljeg poslovnog okruženja, nastavak izgradnje infrastrukture, otklanjanje administrativnih barijera  ne samo na lokalnom nivou, nego i kod viših institucija, te još efikasnija i savremenija administracija. Posebna pažnja će biti usmjerena na komunalnu oblast,  životnu sredinu, prostorno uređenje.„

Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Gračanica je usvojena jednoglasno.

Povodom šeste tačke dnevnog reda obratio se načelnik te je objasnio da će nakon usvajanja Odluke o dopunama poljoprivredni obrti biti oslobođeni takse na firmu.

Šef službe, Mustafa Bajić je dao obrazloženje za sedmu tačku, Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Gračanica 2018.-2022. koja je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojena.

Razmatranje prijedloga Ugovora o pružanju komunalnih vodnih usluga i davanje saglasnosti za potpisivanje istog je bila osma tačka dnevnog reda. Nakon što je općina Gračanica krenula u MEG projekat obavezala se i na potpisivanje ovog Ugovora te  je nešto više o tome na jučerašnjoj sjednici govorio predstavnik UNDP-a Alen Robović. On je pojasnio sam Ugovor, njegovu ulogu i svrhu ovog projekta.

Uz manje izmjene koje je iznijela Dženana Tukulj, sekretar Općinskog vijeća ova tačka dnevnog reda je usvojena i data je saglasnost načelniku općine da potpiše Ugovor.

Deveta tačka dnevnog reda, Informacija o stanju zaštite građana od neeksplodiranih i minskoeksplozivnih sredstava na području općine Gračanica u 2017. godini je usvojena jednoglasno.

Posljednja tačka dnevnog reda, Informacija o nalazištu vode na lokaciji Kapetanuša je prihvaćena kao informacija.

Podjelite članak: